คำชี้แจง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดใช้ระบบการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน online ระบบใหม่ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ที่
https://boi-investment.boi.go.th/public ส่วนคำขอฯ ออนไลน์เดิม ที่ผู้ประกอบการเคยยื่นไว้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จได้ที่ http://e-investment.boi.go.th อย่างไรก็ตาม สำนักงานยังคงเปิดรับการยื่นคำขอฯ ผ่านเอกสารที่สำนักงาน จนกว่าจะมีการแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงต่อไป
กรณี ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับโอนกิจการกรุณายื่นคำขอรับการส่งเสริม/เอกสารต่างๆ ที่สำนักงาน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion)
ข้อแนะนำการใช้งาน
*ควรใช้งานกับ Google Chrome เท่านั้น*
Login เข้าสู่ระบบ