คำชี้แจง
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะ ยกเลิกการรับคำขอรับการส่งเสริมในรูปแบบเอกสารที่สำนักงาน โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริม ผ่านระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) ได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://boi-investment.boi.go.th/public
ยกเว้น คำขอต่อไปนี้ยังสามารถยื่นในรูปแบบเอกสารได้ :
• การขอรับส่งเสริมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• การขอรับส่งเสริมเพื่อรับโอนกิจการ
• การขอรับส่งเสริมการลงทุนมาตรการเศรษฐกิจฐานราก
• การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
  ขนาดย่อม (SMEs) – จนกว่าระบบจะปรับปรุงแล้วเสร็จ
• บริษัทฯ สามารถยื่นคำขอ SMEs ในรูปแบบกระดาษ/ผ่านระบบ e-Submission ทางเว็บไซต์ https://doc.boi.go.th
ข้อแนะนำการใช้งาน
*ควรใช้งานกับ Google Chrome เท่านั้น*
Login เข้าสู่ระบบ